G+ 09 Storied Residential Building At – Mohishbathan, Uttar Para, Rajpara, Rajshahi.